Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών.

Σήμερα, την 31η του μηνός  Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.30 θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών ,μ εθέματα ημερήσιας διάταξης:


1.        Έγκριση σύναψης της 2ης τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης των όρων αυτής και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της για το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών.

2.        Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρ. 10 του Ν. 4257/14) στο Δήμο Σπετσών, έτους 2015.

3.        Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ από το Δήμο Σπετσών  και κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελούς πόρους έτους 2015.

4.        Ανανέωση – παράταση των μισθώσεων των 1ου, 2ου και 3ου καταστημάτων της Ιχθυαγοράς.

5.        Μεταφορά του υπολειπόμενου ποσού του λογαριασμού Δήμος Σπετσών – Καποδιστριακής Στέγης Σπετσών στον λογαριασμό του Δήμου Σπετσών και κλείσιμο του πρώτου λογαριασμού.

6.        Διαγραφή ποσού 1.752,50 € από τον υπ’ αρ. 4260/29-10-2014 βεβαιωτικό κατάλογο.

7.        Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2015 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σπετσών και διάθεση πίστωσης για απόδοση στις σχολικές επιτροπές της Α’ κατανομής έτους 2015 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.


8.        Ανανέωση – παράταση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Πλ. Ρολογιού και μείωση του μισθώματος.


Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Η ψήφιση της έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δ΄Τριμήνου 2014.

Σήμερα το μεσημέρι, συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών, για να ψηφίσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δ΄Τριμήνου του 2014 , καθώς και αναμόρφωση του προϋπολογισμού toy 2015, θέματα με τα οποία ασχολήθηκε και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στην επίσης έκτακτη συνεδρίασή της ( η πρόσκληση βγήκε  μιάμιση ώρα πριν τη συνεδρίαση) την προηγούμενη μέρα.
Προβλέπεται από το Νόμο η αντιπολίτευση να καταθέτει γραπτώς τις παρατηρήσεις  της, πράγμα που έγινε . Παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας  τις οποίες και διατυπώσαμε και προφορικά.

 Οι παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης στη συνεδρίαση  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δ΄τριμήνου 2014.
.Α.Ένα ερώτημα που θέσαμε στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της με το ίδιο θέμα , είναι το γιατί ο Δήμος δεν έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Ο πρόεδρος απάντησε ότι δεν έχει φορολογική ενημερότητα , επειδή δεν έχουν κατατεθεί οι ισολογισμοί των προηγούμενων ετών. Το ζήτημα της μη φορολογικής ενημερότητας, είναι έτσι κι αλλιώς σοβαρό,αλλά επιπλέον μας προβληματίζει το κατά πόσον συντελεί στο γεγονός αυτό η τυχόν μη απόδοση των παρακρατούμενων φόρων κατά τα προηγούμενα έτη, για ασφαλιστικές εισφορές, ΙΚΑ, προμηθευτών , εργολάβων κλπ. ( Με την υπ’αρ. 1814 από 17/05/2013, ο τότε Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Δαμδημόπουλος είχε ζητήσει αντίγραφα καταστάσεων απόδοσης των παρακρατούμενων φόρων από προμήθειες, εργολάβους κι ελεύθερους επαγγελματίες, ΦΜΥ κλπ, και δεν του εδόθησαν).
Ο προβληματισμός μας αυτός βασίζεται στα παρακάτω στοιχεία:
·         Σύμφωνα με  την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄Τριμήνου του 2014 και τους ταμειακούς  απολογιστικούς πίνακες  του 2014, οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(Φόροι μισθωτών Υπηρεσιών , φόροι χαρτοσήμου  Δημάρχου αντιδημάρχων, συνταξιοδοτικές εισφορές, φόροι προμηθευτών και εργολάβων κλπ)στον κωδικό 4 καταγράφονται 518.212,21€, οι δε  αποδόσεις των παρακρατημένων φόρων στον κωδικό εξόδου 82 καταγράφονται 346.284,16.
·         Το 2013  οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(Φόροι μισθωτών Υπηρεσιών , φόροι χαρτοσήμου  Δημάρχου αντιδημάρχων, συνταξιοδοτικές εισφορές, φόροι προμηθευτών και εργολάβων κλπ)στον κωδικό 4 καταγράφονται 145.914,71€, δηλ. κατά 372.297,15€ λιγότερα του 2014 οι δε  αποδόσεις των παρακρατημένων φόρων στον κωδικό εξόδου 82 καταγράφονται 16.182,14€, δηλαδή λιγότερα κατά 330.085,86€ από τα αντίστοιχα του 2014.
·         Το 2012   οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(Φόροι μισθωτών Υπηρεσιών , φόροι χαρτοσήμου  Δημάρχου αντιδημάρχων, συνταξιοδοτικές εισφορές, φόροι προμηθευτών και εργολάβων κλπ)στον κωδικό 4 καταγράφονται 201.348,67€, δηλ. κατά 313.863,50€ λιγότερα του 2014 οι δε  αποδόσεις των παρακρατημένων φόρων στον κωδικό εξόδου 82 καταγράφονται 84.311,59€, δηλαδή λιγότερα κατά 345.888,57€ από τα αντίστοιχα του 2014.
·         Το 2011  οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(Φόροι μισθωτών Υπηρεσιών , φόροι χαρτοσήμου  Δημάρχου αντιδημάρχων, συνταξιοδοτικές εισφορές, φόροι προμηθευτών και εργολάβων κλπ)στον κωδικό 4 καταγράφονται 77.049€, δηλ. κατά 438.843,01€ λιγότερα του 2014 οι δε  αποδόσεις των παρακρατημένων φόρων στον κωδικό εξόδου 82 καταγράφονται 79.914,39€, δηλαδή λιγότερα κατά 266.366,77€ από τα αντίστοιχα του 2014.
·          Συνολικά για τα Οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013 , καταγράφονται στον κωδικό 4 ως εισπραχθέντα  424.312,77 (από αυτά το 80% περίπου αφορά  έσοδα ΦΠΑ) και ως αποδοθέντα 179.708,12 .  ι Με βάση και μέτρο το 2014, υπολείποντα 1.125,003,6 στα εισπραχθέντα και 942.341,20 στα αποδοθέντα.( Σημείωση: Ο υπολογισμός με βάση το 2014, είναι πολύ επιεικής, αφού από το 2011 μέχρι το 2014 έχουν μειωθεί πολύ οι συναλλαγές του Δήμου και οι δαπάνες για μισθοδοσίες κλπ έξοδα,που αφορούν  τόσο στα τακτικά έξοδα όσο  και στις  Δημόσιες επενδύσεις).

Β.Ως προς τα έσοδα από την Υπηρεςἰα καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού( κωδικός 031) :
·         Το  2011 τα έσοδα καταγράφονται  711.334,65€ και τα έξοδα 512.777,39, δηλαδή υπάρχει ένα πλεόνασμα  198.557,26.
·         Το  2012τα έσοδα καταγράφονται  609.065,33€ και τα έξοδα 478.492,72, δηλαδή υπάρχει ένα πλεόνασμα  130.572,61
·         Το  2013 τα έσοδα καταγράφονται  552.390,64€ και τα έξοδα 363.816,39 δηλαδή υπάρχει ένα πλεόνασμα  188.574,25.
·         Το  2014 τα έσοδα καταγράφονται  557.345,72€ και τα έξοδα 321.327,42 δηλαδή υπάρχει ένα πλεόνασμα  246.018,3.
·         Συνολικά για τα παραπάνω έτη, υπάρχει ένα πλεόνασμα (διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων) 763.722,42€
·         Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( υπάρχει και σχετική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ) τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας είναι ανταποδοτικά  και δεν είναι σύννομη η διάθεση έστω και μέρους αυτών για σκοπό μη άμεσα συναρτημένο με την παροχή των Υπηρεσιών αυτών, οι δε παραβαίνοντες αυτό ταμίες και αιρετοί διώκονται πειθαρχικά. Έχουμε ήδη σε προηγούμενη συνεδρίαση καταγράψει την άποψή μας, την οποία επαναλαμβάνουμε  και τώρα, πως δεν είναι σύννομη η χρήση των πλεονασμάτων αυτών για άλλες χρήσεις και προτείνουμε να δοθούν ως ελαφρύνσεις έως και απαλλαγές  τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας σε ευπαθείς ομάδες δημοτών μας.
Γ. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με το ίδιο θέμα, θέσαμε ερώτημα σχετικά με 2 χρηματικά εντάλματα .
 Το ένα είναι το 352 ( παροχή Υπηρεσιών για αμοιβή τεχνικού Συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αξίας 24.600€ από τα έκτακτα ειδικευμένα  και ημερομηνία εξόφλησης 24/9/2014.Ο ταμίας ερωτηθείς , ομολόγησε  πως εκ λάθους , όπως είπε, το εξόφλησε από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, παρότι αναφέρεται ως έκτακτο ειδικευμένο και ως έκτακτο ειδικευμένο είχε θεωρηθεί από τον επίτροπο. Είπε δε, ότι τα χρήματα που υπήρχαν για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος , μπήκαν στο Λογαριασμό του Δήμου  στην Εθνική Τράπεζα τον Οκτώβριο του 2014.
Ζητούμε να μας δοθεί το χρηματικό αυτό ένταλμα(352) ,με τα συνημμένα, την εξοφλητική επιταγή του χρ. Εντάλματος και από τις δύο όψεις  και την επιταγή της Τρ. Ελλάδος με την οποία εισήχθησαν τα χρήματα στην εθνική Τράπεζα( και από τις 2 όψεις)
Το δεύτερο ένταλμα  είναι το με αρ. 198( αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες) αξίας 35.000€ από έκτακτα ειδικευμένα, που έχει εξοφληθεί στις 19/8/2014, ενώ το ποσόν έχει εισπραχθεί από το Δήμο στις 2/9/2014 (εξοφλήθηκε πριν εισπραχθεί) πάλι από τα τακτικά έσοδα. Το δε ποσόν των 35.000€ δεν έχει εκταμιευτεί και παραμένει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και για το ένταλμα αυτό ζητούμε να μας δοθούν η θεώρηση του Επιτρόπου , το χρηματικό ένταλμα και η εξοφλητική επιταγή και από τις δύο όψεις.
Δ.Στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου, προτείνεται  1.303.390,83. Σύμφωνα με τη βεβαίωση του ταμία το ποσόν είναι 2.438.540,99. ( δηλαδή αθροίζεται ακόμα και χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης , 1.104.848,42,σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2015.)
 Αν στο 1.303.390,83 αθροίσουμε το ποσόν 1.104.848,42  έχουμε 2.408.239,2. Ποσόν λιγότερο κατά 30.301,7 του προτεινομένου. Θεωρούμε δε πως στο ποσόν αυτό πρέπει να προστεθούν και οι 35.000 (που αναφέραμε παραπάνω), που παραμένουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η διαφορά μας με το προτεινόμενο ποσόν   είναι 65.301,7€.
Ε. Καθ’ ομολογία του ταμία , δεν έχει σταλεί στον Επίτροπο για θεώρηση το 1ο ένταλμα πληρωμής που αφορά  τη σύμβαση για τη μεταφορά νερού 2014-2015.
ΣΤ. Δεν έτυχε απαντήσεως η από 9/3/2015 αίτηση με την οποία ζητούμε στοιχεία. Εκτός αυτού δε μας έχουν δοθεί οι κινήσεις  των Λογαριασμών του Δήμου για το 2013 και 2014 , ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία  με τις καταστάσεις εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων, γραμματίων είσπραξης και τα λοιπά στοιχεία. Απλά είδαμε 2 Λογαριασμούς της Τρ. Ελλάδος  για τα 35.000 και το υπόλοιπο της επιχορήγησης για τη μεταφορά νερού σε 1 φύλλο αναφοράς με το συνολό τους για το Μάρτιο του 2015, ενώ έπρεπε να μας είχε δοθεί όλη η κίνηση των  Τρ. Λογαριασμών για το 2014 και 2013.