Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Εκδόθηκε πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Σπετσών, για  την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  με θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφικές αποτυπώσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου Σπετσών.
 2. Αίτηση διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου έξωθεν Ο.Τ. 101, περιοχή Κουνουπίτσας κατόπιν αιτήσεως κ. Σπυρίδωνος Χριστοδούλου με δαπάνες του.
 3. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 26/2009 & 34/2010 αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου για διάθεση των εσόδων από ΣΑΤΑ
. 4. Καθορισμός τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
 5. Ανανέωση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Καφετέρια» του κ. Γερασιμίδη Χρήστου, στην περιοχή Δώδεκα Μαγαζιά Σπετσών.
 6. Διαγραφή (εν μέρει) οφειλής του κ. Γ. Καραμαλή.
 7. Διαγραφή (εν μέρει) οφειλής του κ. Αντ. Μπαρδάκου.
 8. Ορισμός μελών στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης κινηματογράφων, θεάτρων, κ.λ.π. του Δήμου Σπετσών για το έτος 2016.
9. Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής προμηθειών ΟΤΑ, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
10.Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμών έργων μέχρι της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
11.Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμών μελετών του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016. 12.Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής μεταφορών και εργασιών, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
13.Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 €, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
14.Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι 5.869,41 €, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
 15.Ορισμός μελών στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών μισθώσεων – εκμισθώσεων, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
 16.Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων γενικά μεταξύ Δήμου Σπετσών και φορολογουμένων αυτού, για το έτος 2016.
 17.Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Σπετσών για το έτος 2016.
18.Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ελέγχου τήρησης όρων λειτουργίας Παιδότοπων (άρθρο 10, παρ. 1, ΚΥΑ 36873/2007), του Δήμου Σπετσών για το έτος 2016.
19.Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής οχημάτων, του Δήμου Σπετσών για το έτος 2016.
20.Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των οχημάτων του Δήμου, για το έτος 2016.