Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό

Κάποιες από αυτές είναι για καταγόμενους από Σπέτσες κλπ.
Πιθανώς ενδιαφέρουν Σπετσιώτες πτυχιούχους.


Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε τα κληροδοτήματα από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν, με διαγωνισμό, υποτροφίες, κατά  το Παν/κό έτος 2013-14 για μεταπτυχιακές σπουδές
1. Ιωάνου Αλεβιζάτου - Κόντου:  Τρεις (3) υποτροφίες σε αριστούχους πτυχιούχους όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθν.και Καποδ.Παν/μίου Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό. Μηνιαίο ποσό για μεταπτυχιακές σπουδές: α) στο Εξωτερικό  Ευρώ 700,00 και β)  στην Ελλάδα  Ευρώ 350,00.
2. Ματθίλδης χας Κυρ.Βαρβαρέσου: Μία (1) υποτροφία για οικονομικές μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό σε διδάκτορα ή πτυχιούχο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της  Σχολής ΝΟΠΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 700,00.
3. Ελένης Θεοδωρίδου : Μία (1) υποτροφία σε οικονομικά αδύνατο πτυχιούχο οποιουδήποτε Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Ρωσίας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 500,00.
4. Ελένης Θεοδωρίδου – Stimson : Δύο (2) υποτροφίες  σε οικονομικά αδύνατους πτυχιούχους οποιουδήποτε Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Ρωσίας ή της Αγγλίας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00.
5. Κωνσταντίνου Κριεζή: Τρεις (3) υποτροφίες για μεταδιδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, για μία τριετία, στους καλύτερους διδάκτορες ή και πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, Οδοντιατρικού Τμήματος και της Σχολής Νομικών , Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών όλων των ΑΕΙ της Χώρας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν όλων των λοιπών Σχολών των ΑΕΙ της Χώρας, που κατάγονται από τα Νησιά ΄Υδρα και Σπέτσες και κατέχουν την Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, προτιμωμένων σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνων που φέρουν εξ αίματος το επώνυμο « Κριεζής» από την ΄Υδρα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατάγονται από τα Νησιά ΄Υδρα και Σπέτσες, θα γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό και όσοι κατάγονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος. (Ηλικία μέχρι 27ετών).Μηνιαίο ποσό υποτροφίας   Ευρώ 700,00.
6. Αντωνίου Παπαδάκη: Πέντε (5) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό ή Εσωτερικό σε πτυχιούχους όλων των σχολών των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδ.Πανεπιστημίου Αθηνών.Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές: α) στο Εσωτερικό Ευρώ 450,00 και  β) στο Εξωτερικό  Ευρώ 800,00.
7. Σινανίδη Ορέστη: Μία (1) υποτροφία υπό την επωνυμία «Υποτροφία Ορέστη και Florence ΣΙΝΑΝΙΔΗ», σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος με τη χρήση ηλεκτρικών θεραπευτικών μέσων (εκτός των ακτινοθεραπευτικών) που θα εφαρμόζονται δια των οφθαλμών, του θυροειδούς αδένα και του περικαρδίου. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00.
8. Περικλέους Φρειδερίκου: Πέντε (5) υποτροφίες σε άπορους πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταγόμενους από το Ν. Αττικής και κατά προτίμηση από την Αθήνα, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και κατά προτίμηση στη Γερμανία. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00.
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:    22/02/2016
Δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου,με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».(Για το Κληροδότημα Ιωάννου Αλεβιζάτου - Κόντου με βαθμό «΄Αριστα») και όπου απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα.
2. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή και η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών. (Για τη λήψη υποτροφίας από το Κληροδότημα Κων. Κριεζή  ηλικία μέχρι 27 ετών) (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν ή δε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο ή το ίδιο Κληρ/μα-Κληρ/μία ή Δωρεά και ούτε έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
5. Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει, ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο παραμονής τους στο Εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας τους, διαφορετικά  θα χάνουν την υποτροφία (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
Επί πλέον θα πρέπει να υποβάλουν για την λήψη υποτροφίας από:
1. Δωρεά Ματθίλδης Χας Κυρ.Βαρβαρέσου: Έκθεση τυχόν επαγγελματικής απασχόλησης μετά την λήψη του πτυχίου.
2. Για τη Δωρεά και Κληρ/μία Ελένης Θεοδωρίδου (Stimson): Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους και αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.
3. Κληρ/μία Κωνσταντίνου Κριεζή: α)΄Οσοι υποψήφιοι κατάγονται από ΄Υδρα και Σπέτσες πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή από τα Νησιά ΄Υδρα και Σπέτσες και β) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσεως της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας (Lower ή Certifikat).
4. Κληρ/μία Ορέστη Σινανίδη Τρία (3) αντίτυπα μιας επιστημονικής εργασίας με θέμα τις ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος και τη θεραπεία τους και
5. Κληροδότημα Περικλέους Φρειδερίκου: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια, η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών και η καταγωγή από την Αθήνα ή το Ν. Αττικής,  β) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους και αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.
ΓΕΝΙΚΑ:
Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, αίθουσα ΑΟΥΛΑ- Πανεπιστημιούπολη. Τα μαθήματα κλάδου, στα οποία θα εξεταστούν στις 30/03/2016, 31/3/2016 και 01/04/2016 οι υποψήφιοι, αναγράφονται στις σχετικές προκηρύξεις που είναι αναρτημένες στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσής μας, καθώς και στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Η βαθμολογία θα γίνει με τους αριθμούς 0-20, οι δε διαγωνιζόμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν στα μαθήματα του Κλάδου μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 14/20.
Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό θα εξεταστούν επίσης γραπτά και προφορικά, στις 23/03/2016, στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλαδή στη γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα μετεκπαιδευτούν.  Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα (Μ.Ο.βαθμολογίας, γραπτά και προφορικά,τουλάχιστον 14/20) αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των υπολοίπων μαθημάτων. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπονται από το Νόμο.
 Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης  δύο (2) ακόμη χρόνια. Ειδικά για τα Κληροδοτήματα: α) Κων/νου Κριεζή η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε τρία (3) χρόνια και β) για το Κληροδότημα Περικλέους Φρειδερίκου σε τρία (3) χρόνια με δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόμη χρόνο. Στους υποτρόφους που θα κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ΄ όσον προσκομίσουν το απόκομμα του εισιτηρίου και απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
 Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Ελληνική Πρεσβεία, του Προξένου ή του Πρέσβεως βεβαιούντος την τακτική και ευδόκιμο φοίτηση. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν.2039/39).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο,Παν/μίου 30 ), μέχρι 22/02/2016, αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.

Την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα θα συνεδριάσει  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών:

Α. Ώρα 17.00, σε ειδική συνεδρίαση,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σπετσών  έτους 2016:
1.    Έγκριση προυπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2016.
2.    Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας Δήμου Σπετσών και ΝΠΔΔ Δήμου Σπετσών έτους 2016.

 Β. Ώρα 18.30 σε τακτική συνεδρίαση    με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2015 κατόπιν της εισηγητικής έκθεσης 3ου τριμήνου.
2.    Έγκριση της υπ’ αρ. 3/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
3.    Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Υδρολογική μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πλατείας Ρολογιού Σπετσών».
4.    Έγκριση της τροποποίησης του σταδίου της αναγνωριστικής μελέτης «Μελέτη Περιφερειακού δρόμου οικισμού Σπετσών».
5.    Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης της μελέτης «Μελέτη ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δήμου Σπετσών».
6.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2013 (Τέταρτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.
7.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 (Πέμπτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.
8.    Έγκριση αποδέσμευσης ποσού από Δήμο Σπετσών € 18.000,00 για αμοιβές εκκαθαριστή, λογιστή και λοιπά έξοδα Δ.ΕΠ.Α.Σ.-υπό εκκαθάριση (βάσει Συμφωνητικών).
9.    Έγκριση διαγραφής υποχρέωσης προς πιστωτή της Δ.ΕΠ.Α.Σ.-υπό εκκαθάριση συνολικού ποσού € 184,21 (ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΟΥ Ο.Ε. ,ΤΔΑ 4496/02.09.2009), λόγω παρέλευσης πενταετίας.
10. Περί επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Σπετσών.Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.

Σήμερα ,ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.00 θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών ,με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2015 κατόπιν της 82/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2.    Αποδοχή εκλογικής αποζημίωσης 18ης & 25ης Μαΐου 2014, ποσού 4.014,00 € & Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
3.    Αποδοχή ποσού 1.600,00 € για Οικοσυμμαχία για την απασχόληση στο Σαρωνικό.
4.    Περί αποδοχής της προσφοράς της ατομικής επιχείρησης υπηρεσιών φύλαξης και συστημάτων προστασίας «Security Diamond Intelligent & Services» για δωρεάν παροχή υπηρεσιών πλήρους φύλαξης των δημοτικών κτηρίων και χώρων του Δήμου Σπετσών.
5.    Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους του Δήμου Σπετσών, επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2016.
6.    Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών του Δήμου Σπετσών, για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2016.
7.    Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους του Δήμου Σπετσών για την τοποθέτηση περιπτέρου, για το έτος 2016.
8.    Διαθέσεις πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2015 για :
·         Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ και αριστεύσαντες μαθητές των σχολείων της νήσου
·         Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Σπετσών
·         Έξοδα Χριστουγεννιάτικής παιδικής εκδήλωσης.
9.    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπετσών.
10. Ανάπτυξη υποδομής δικτύου της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ στις Σπέτσες.
11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2016.
12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από Δημοτικά τέλη.


Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Με αποφαση του ΣτΕ κρίθηκε παράνομη η εκμετάλλευση αιγιαλού και παραλιών από ιδιώτες.


Adtech Ad
Τέλος στις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες βάζει το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο έκρινε ανεφάρμοστη σχετική απόφαση.
Το ΣτΕ έκρινε παράνομη την εκχώρηση του αιγιαλού και των παράλιων από δήμους σε ιδιώτες, μετατρέποντας τη σχετική υπουργική απόφαση του 2010 σε ανεφάρμοστη.
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο αιγιαλός και η παραλία αποτελούν δημόσια κτήση ενώ η εκχώρηση δεν μπορεί να γίνεται συλλήβδην για όλη την Ελλάδα με μία μόνο υπουργική απόφαση.
Το Ανώτατο Δικαστήριο με την υπ. αριθμόν 3944/2015 απόφασή του ακυρώνει την (1038460/2439/Β0010/15.4.2009) Κοινή Απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών περί απευθείας παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ α' βαθμού.
Την σχετική προσφυγή είχε κάνει πριν από 5 χρόνια ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στο ΣτΕ. Στην υπόθεση είχε παρέμβει και ο Δήμος Σαρωνικού.
Αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης.
ADVERTISING

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών

Θα συνεδριάσει την 11η του μηνός   Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14.00 το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών με θέματα  ημερήσιας διάταξης:


1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2015.
2.    Αποδοχή ποσού 10.634,93 € από κλείσιμο λογαριασμού Καποδιστριακής Στέγης Σπετσών  και αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσεως 2015.
3.    Αποδοχή ποσού 2.000,00 € για γραφείο ανταποκριτή ΟΑΕΔ.

4.    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενής έως Ανάληψη Ν. Σπετσών», κατόπιν σχετικής αίτησης του αναδόχου.

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Σήμερα 29/10/2015 συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών

 Σήμερα στις 18.00 , συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών , με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2016.

2.    Τσιμεντόστρωση οδού έξωθεν ιδιοκτησίας κ. Μώρου Ιωάννη κατόπιν αιτήσεώς του, με ιδίες δαπάνες,  στην περιοχή πλησίον Δημοτικού Σχολείου Σπετσών.

3.    Περί απόφασης επί του υπ’ αρ. 151/19-01-2015 αιτήματος του κ. Μιαούλη Ανδρέα για τον λογαριασμό ύδρευσής του Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2014.

4.    Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης ΟΑΕΔ για την λειτουργία του γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ.

5.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος 1.000,00 € σε άπορο δημότη Σπετσών για έξοδα κηδείας.

6.    Αποδοχή ποσού για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων.

7.    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπετσών.


Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών σήμερα Πέμτη 22/10/2015 ώρα 18.00


Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή ποσού 15.000,00 € από δωρεές για εκδηλώσεις «Αρμάτα 2015» & Αναμόρφωση προϋπολογισμού. 2. Αποδοχή ποσού 150.000,00 € από επιχορήγηση για την υδροδότηση της νήσου με υδροφόρα πλοία (2015). 3. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών δικαιωμάτων και εισφορών, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σπετσών για το έτος 2016. 4. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών δικαιωμάτων και εισφορών, ύδρευσης του Δήμου Σπετσών για το έτος 2016. 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2015. 6. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2016.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Η Περιφερειάρχης, το ενδιαφέρον της για τα χαμένα χρήματα απο καθυστερήσεις έργων και η χωματερή των Σπετσών.


Χθες διαβάσαμε πως η περιφερειάρχης κ. Ρένα Δούρου ζήτησε έρευνα στον ΕΔΣΝΑ του οποίου είναι πρόεδρος ,για τα αίτια πρόκλησης τόκων υπερημερίας εις βάρος της περιουσίας του, ουσιαστικά εις βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων.
Μπράβο της και πολύ καλά έκανε.
Με αφορμή αυτό, παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες από τη χωματερή των Σπετσών, εκεί που γίνεται το μεγάλο έργο της αποκατάστασης, που όμως φαίνεται πως  έχει πολλές αμαρτίες και τελευταία κατάντησε γεφύρι της Άρτας, αφού η προχθεσινή βροχούλα πήρε μάντρες και χώματα . Τα χώματα πήγανε στη θάλασσα, ενώ φαίνεται πως στην επόμενη βροχούλα θα φύγουν τελείως και θα αποκαλυφθούν τα υλικά (πλαστικά;χωματόπανα;) που είναι  από κάτω.
Πέραν αυτού, όπως έχουμε ξαναγράψει, δίπλα στην αποκαθισταμένη και αποκατασταθείσα χωματερή, λειτουργεί άτυπα μια άλλη, η οποία μάλιστα είναι ορατή από παντού.

Και φυσικά οι σκαμένοι δρόμοι στο Καστέλλι, παρέμειναν έτσι όλο το καλοκαίρι, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που μας είχε δώσει ο αντιδήμαρχος κ. Πάνου στο Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές του καλοκαιριού, και τώρα πιάσανε οι βροχές κι ο κόσμος περνάει από τις λάσπες για να πάει σπίτι του.

Κυρία Δούρου μας, δεν είναι μόνο οι τόκοι υπερημερίας που απειλούν την περιουσία του Ελληνικού λαού. Είναι κι άλλα πολλά , σχετικά με τα έργα.Εδώ τίθεται το θέμα , αν τα λεφτά των έργων πάνε στα έργα... Πρόσφατα δημοσιεύσαμε ότι στο δρόμο Δεξαμενή-Ανάληψη εμφανίζονται από το 2011 έως το 2014 έργα 250.000 Ευρώ, τα οποία είναι έργα ενταγμένα και πληρωμένα από άλλους κωδικούς κλπ. Κι αυτό δεν είναι το μοναδικό...

Αυτά και άλλα πολλά....

Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή


Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Αύριο,την 30η του μηνός   Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Σκοπιμότητα εκπόνησης των μελετών:
Α) Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Σπετσών.
Β) Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων του Δήμου Σπετσών.
Γ) Εκπόνηση – ολοκλήρωση μελέτης για δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου.
2.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2015 με ένταξη νέων έργων και μελετών.
3.    Παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης «Υδρολογική μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πλατείας Ρολογιού.
4.    Απάντηση σε αίτημα τροποποίησης του Ρ/Σ του Δήμου Σπετσών, στο Ο.Τ. 130 σε συνέχεια σχετικού εγγράφου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών κατόπιν των 58/2015, 62/2015, 64/2015 & 66/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
6.    Αποδοχή ποσού 7.200,00 € για επισκευή σχολικών κτιρίων.
7.    Πρακτική άσκηση σπουδαστών στο Δήμο Σπετσών.
8.    Περί του υπ’ αρ. 3236/01-09-2015 αιτήματος της δημοτικής υπαλλήλου κ. Κορακή Μαριλένας για αντικατάστασή της από αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή παραλαβής μεταφορών και εργασιών έτους 2015.
9.    Περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στην κοινότητα «Εστία Άγιος Νικόλαος».
10. Περί ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Σπετσών για την πληρωμή λογαριασμών στο Δήμο Σπετσών.
11. Έγκριση 2ης Τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.
12. Διάθεση πιστώσεων για δαπάνες εκδηλώσεων:  «Spetses Mini Marathon 2015»: 1.500,00 € & «28η Οκτωβρίου 2015»: 3.500,00 €.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών

Αύριο Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών , σε τακτική συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Απόφαση έγκρισης του πρακτικού προσδιορισμού αξίας καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σπετσών έξωθεν ιδιοκτησίας Γεωργ. Νικολάου και λοιπών κληρονόμων στο Ο.Τ. 427 επί ανωνύμου εγκεκριμένης δημοτικής οδού.
2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Σπετσών στο Ο.Τ. 96 κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2015 κατόπιν των υπ’ αρ. 48/2015, 51/2015 & 52/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Έκθεση 2ου τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών έτους 2015.
5. Διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 65.265,63 € για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΑΡΜΑΤΑ 2015».
 6. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Κλείσα Νεκτάριου.
7. Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου στην “Dynamic Discovery S.A”.
 8. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα της «Ιορδάνης Ρούσσος & Σία Ο.Ε.».
 9. Χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Εστιατόριο» της «Πρωτοβουλία Α.Ε.» εντός του ξενοδοχείου Ποσειδώνιο.
 10.Χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Μπαρ» της «Πρωτοβουλία Α.Ε.» εντός του ξενοδοχείου Ποσειδώνιο.

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία...Πολλοί συμπολίτες μας, κάτοικοι των Σπετσών ,μας ρωτούν και ζητούν εξηγήσεις γιατί το έργο του δρόμου που "ξεκίνησε" ,όπως λένε , έμεινε στη μέση καλοκαιριάτικα, με τους δρόμους σκαμμένους και τα χώματα έξω από τις πόρτες τους. Άλλοι πάλι νομίζουν πως  το έργο αυτό είναι ο βιολογικός που ξεκίνησε και σταμάτησε γιατί "η κυβέρνηση πήρε τα λεφτά και δε μπορεί να συνεχιστεί", όπως λένε.
Για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους και στη θέση τους ένα- έναΤο έργο του βιολογικού δεν ξεκίνησε και καμιά κυβέρνηση  δεν πήρε τα λεφτά κανενός έργου. Ο βιολογικός χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά (με ελάχιστη συμμετοχή από ιδίους πόρους) από ΕΣΠΑ, δηλαδή  από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν ξεκίνησε διότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αδειοδότησης, οι διακηρύξεις ότι ξεκινάει άμεσα που έγιναν πριν από τις εκλογές, ήταν προεκλογικό πυροτέχνημα του τότε αντιπεριφερειάρχη και του δημάρχου, αυτό έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και κανείς δεν το έχει αντικρούσει. Οι διαδικασίες αδειοδότησης κλπ θα ολοκληρωθούν και ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσει.
Τα χρήματα  των πιστώσεων για έργα, εισάγονται στο Δήμο, ως έκτακτα ειδικευμένα. Αυτό σημαίνει πως δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο λόγο εκτός  του έργου για το οποίο έγινε η χρηματοδότηση.
Το έργο για το οποίο έγιναν τα σκαψίματα είναι το έργο του δρόμου Δεξαμενή-Ανάληψη, ένα έργο καθώς θα εξηγήσουμε παρακάτω, με πολλές αμαρτίες.
Πριν αναλύσουμε τα επιμέρους που δικαιολογούν αυτή τη θέση μας, συνοπτικά  λέμε ότι:
Ο δήμαρχος Π. Λυράκης παρέλαβε  από τον προκάτοχό του Ευ. Κονταξάκη  ώριμο το έργο αυτό, με ανάδοχο και  με 488.600 € για το έργο στο ταμείο του Δήμου.
Από το 2011 μέχρι το 2014 , το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με άλλα  486.212,4€  από πιστώσεις ΣΑΤΑ και από την Περιφέρεια κι έχουν πληρωθεί για το έργο  248.218,69€.
Επειδή ακριβώς  έχουν πληρωθεί τα χρήματα αυτά των 248.218,69€, που δεν δικαιολογούν τις εργασίες που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο, ζητήσαμε  το φάκελο του έργου, τον οποίο δε μας έδωσαν από το Δήμο Σπετσών κι αναγκαστήκαμε να τον ζητήσουμε και να τον πάρουμε από την αρμόδια Υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας.
Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και αποδεικνύουν ότι οι εργασίες  που πληρώθηκαν  δεν έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο της  σύμβασης, είναι εργασίες που έγιναν σε διάφορα σημεία του νησιού  έξω από το έργο, που έχουν πληρωθεί από τους αντίστοιχους κωδικούς της Πολιτικής προστασίας και από επιχορηγήσεις  του Υπουργείου Εσωτερικών .Το δικό μας φωτογραφικό αρχείο σε σύγκριση με αυτό του φακέλου επιβεβαιώνει πλήρως αυτό .Δηλαδή πρόκειται για διπλοπληρωμένες εργασίες.
Κάποιες από αυτές τις εργασίες είναι σε ιδιοκτησίες ιδιωτών.
Πιο αναλυτικά:
Το έργο έχει τίτλο «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης από περιοχή Δεξαμενής έως Ανάληψη Σπετσών» κι εκτελείται  στις Σπέτσες βάσει της υπ’ αριθ. 139/2009 μελέτης της ΤΥΔΚ που εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.200/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών.
Ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου έγινε στις 9/12/2009 και ανάδοχος αναδείχθηκε  η εταιρεία «Γκιόκας Τεχνική Ε.Ε.», με έκπτωση 5,24%. Η ανάδοχος εταιρεία αργότερα μετονομάστηκε σε «Αττική Τεχνική Ε.Π.Ε».
Η αρχική σύμβαση του έργου ήταν 944.445€ με Φ.Π.Α. και υπεγράφη στις 5/5/2010 μεταξύ του Δημάρχου Σπετσών Ευαγγ. Κονταξάκη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.
Στις 25/2/2013 υπεγράφη και η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 134.555,47€ με Φ.Π.Α.
Η συμβατική προθεσμία του έργου , σύμφωνα με τη σύμβαση, ήταν 5 μήνες ( έληγε στις 5/10/2010). Επειδή όμως καθυστέρησαν οι εγκρίσεις από την αρχαιολογία και οι πληρωμές  από τις χρηματοδοτούσες αρχές, χορηγήθηκαν παρατάσεις με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών.
Στην τεχνική έκθεση που συνέταξε ο κ. Βεϊόγλου, πολιτικός μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής-περιφερειακής Ενότητας Νήσων ,αναφέρεται ότι οι πιστοποιηθείσες εργασίες συμπεριλήφθηκαν στους τρεις εγκεκριμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες  , που εγκρίθηκαν  με τις 109/2011, 225/2012 και 136/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Να εξηγήσουμε ότι οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενός έργου συντάσσονται όταν  περιλαμβάνονται σ’ αυτό νέες εργασίες. Στο συγκεκριμένο έργο:
Ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας  περιέλαβε τρεις νέες εργασίες  που κρίθηκαν απαραίτητες ( τοιχία από λιθοδομές παραδοσιακού τύπου για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων κλπ, κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων, διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου και διαμόρφωση τρέχουσας ακμής). Αυτός ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας , με τις τρεις νέες εργασίες, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 109/2012 απόφασή του.
Ο δεύτερος ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες της πρώτης  συμπληρωματικής σύμβασης, όπως βλάβες στα υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων ύδρευσης ,( σε μεγάλο μήκος του δρόμου δεν είχε συνδεθεί ο υφιστάμενος αγωγός με τους αγωγούς που είχαν κατασκευαστεί παλιότερα κλπ).
Στην τεχνική έκθεση του κ. Βεϊόγλου αναφέρεται ότι οι εργασίες αυτές προέκυψαν από  απρόβλεπτες καταστάσεις  που δεν ήταν δυνατόν να  περιληφθούν στην αρχική μελέτη , το δε ύψος της δαπάνης είναι , όπως αναφέρεται στην 1η συμπληρωματική σύμβαση 134.555,47€ με Φ.Π.Α.
Οι εργασίες αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο σύνταξης του δεύτερου ανακεφαλαιωτικού πίνακα που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 225/2012 απόφασή του.
Ο τρίτος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών  συντάχθηκε  για να συμπεριλάβει την τροποποίηση της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης  κι όχι την αύξηση εργασιών ή συμπλήρωμα εργασιών , όπως αναφέρει στην τεχνική περιγραφή του.
Η αξία των εργασιών  που εκτελέστηκαν στο συμβατικό έργο και αναφέρονται στους 3 Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες  δεν υπερβαίνει τις 70.000€.
Οι υπόλοιπες εργασίες που πιστοποιήθηκαν και  φαίνεται πως πληρώθηκαν, ύψους 180.000€ περίπου, είναι εργασίες που έγιναν σε άλλα σημεία του νησιού και δεν έχουν σχέση με το έργο και οι περισσότερες έχουν πληρωθεί ξανά, όπως αναφέραμε παραπάνω , από άλλους κωδικούς.
Αυτό φαίνεται καθαρά, αφενός από το φωτογραφικό υλικό του φακέλου του έργου  που το συγκρίνουμε με το δικό μας  φωτογραφικό υλικό  από τα  αντίστοιχα έργα κι  αφετέρου από τις παρακάτω αποφάσεις:
  • Από την απόφαση 57/2012 του Δημάρχου Π. Λυράκη  για απευθείας ανάθεση από τον κωδικό της πολιτικής προστασίας , για ποσόν 29.520€.
  • Από την απόφαση 32/2012 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών  με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό διαγωνισμού διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας -πρόχειρου διαγωνισμού για την  ανάδειξη αναδόχου του έργου "κατασκευή ανοικτού δικτύου-αποκατάσταση από θεομηνίες Ν. Σπετσών". Ανάδοχος αναδείχθηκε ο Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος.
  • Από το  παραστατικό αριθμό  και ημερομηνία 28/11/2012  για ποσόν 7.088 στον Αλεξανδρόπουλο Βασίλειο ( ΠΟΕ).
  • Από την απόφαση 376Α/2013 του Δημάρχου Π. Λυράκη  για απευθείας ανάθεση για παροχή εργασίας με τίτλο "αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας , ύψους δαπάνης 122.516€, ποσού που καλύφθηκε από το υπόλοιπο   που υπήρχε στον προϋπολογισμό στον κωδικό της πολιτικής προστασίας 36.520€+50.000€ από δωρεά Νιάρχου+35.000€ από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως αυτά που καταδεικνύονται και φωτογραφίζονται ως έργα  που δικαιολογούν αντίστοιχες δαπάνες του έργου τσιμεντόστρωσης Δεξαμενής -Ανάληψης, είναι ήδη πληρωμένα από άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Εκτός από το γεγονός της διπλοπληρωμής  των εργασιών αυτών, οι εργασίες που συμπεριελήφθησαν στο συμβατικό έργο με τίτλο" Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης  από Δεξαμενή έως Ανάληψη", ήταν εργασίες συμπληρωματικές με αύξηση ποσοτήτων κλπ.
Οι εργασίες αυτές δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο συμβατικό αντικείμενο, διότι αποτελούσαν νέες εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στη μελέτη, την Τεχνική έκθεση και το αρχικώς ανατεθέν συμβατικό αντικείμενο, αφού εκτελέστηκαν σε οδούς  οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική εργολαβία και τις οποίες ο Δήμος όφειλε, αν ήθελε να τις εκτελέσει , να τις αναθέσει με νέα σύμβαση, κατόπιν διαγωνισμού.
Δεν πρόκειται επίσης για εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων , αλλά για αύξηση ποσοτήτων των  εργασιών  της αρχικής σύμβασης .
 Πέραν όμως και αυτού, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι , καθώς φαίνεται κι από το φωτογραφικό υλικό του φακέλου, ότι στο έργο περιλαβάνονται  κάποιες εργασίες για έργα ιδιωτών , δηλαδή σε ιδιωτικούς χώρους κάποιων.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι "...εκτελέστηκαν διάφορες εργασίες εντός του οικισμού Σπετσών κατόπιν επιθυμίας του Δήμου" . Προφανώς εννοεί κατόπιν επιθυμίας του Δημάρχου, διότι ήταν εν αγνοία του Δημοτικού συμβουλίου, το οποίο με τις αποφάσεις του ( 109/2011, 225/2012 και 136/2014) δεν ψήφισε εργασίες σε άλλες οδούς , ούτε  για αύξηση ποσοτήτων κλπ.
Όσον αφορά δε τη δαπάνη του έργου ,που στην αρχική σύμβαση είναι 944.445,19€ ,η χρηματοδότησή της έχει γίνει ως εξής:
Ποσόν 488.600€ υπήρχε στο ταμείο του Δήμου (χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή  του Δημάρχου Ευ. Κονταξάκη.
Ήδη έχουμε αποδείξει ότι από το 2011 έως και σήμερα τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου.( Έχουμε καταθέσει σχετικά αναφορά ενώπιον της δικαστικής Αρχής).
Εκτός από αυτά, έχουν εισπραχθεί ακόμα:
Ποσόν 236.212,4 €  για το έργο από τη ΣΑΤΑ  συνολικά για τα  έτη 2011,2012,2013,2014.
Ποσόν 150.000€ , από την Περιφέρεια Αττικής  στις 27/12/2013 , με υπόλογο διαχειριστή το περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης .( Κωδικός έργου 2013ΕΠ08500036 και κωδ. Τραπέζης 2213608500036, τίτλος Αποκατάσταση τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή δεξαμενής έως Ανάληψη Ν. Σπετσών).
Ποσόν 100.000€ στις 12/1/2015 με τα ίδια με τα παραπάνω στοιχεία.
( Αυτές οι 250.000€ δεν έχουν συμπεριληφθεί κι εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων και εξόδων του  προϋπολογισμού του Δήμου, ούτε στο Τεχνικό πρόγραμμα, γεγονός που έχουμε επανειλημμένα επισημάνει).
Το συνολικό ποσόν  που έχει εισπράξει ως τώρα ο Δήμος , μαζι μ' αυτά που βρήκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή  για το έργο αυτό είναι  974.812,43€.
Δηλαδή έχει καλυφθεί όλη η προβλεπόμενη δαπάνη και δεν υπάρχει θέμα χρηματοδότησης του έργου αφού έχει ήδη χρηματοδοτηθεί όλο.
Η δικαιολογία πως δεν γίνεται το έργο γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα , επιβεβαιώνει αυτό που λέμε κι εμείς , που αποδεικνύεται  μελετώντας έναν - έναν  τους κωδικούς  του προϋπολογισμού.

Το τελικό συμπέρασμα :
Τα χρήματα για το έργο έχουν εισπραχθεί όλα.
Μέχρι σήμερα ,ενώ οι πραγματικές εργασίες που έχουν γίνει στο έργο δεν ξεπερνούν με τίποτα τις 70.000€, φαίνεται να έχουν πληρωθεί 248.218,69 ,οι δε εργασίες που αντιστοιχούν  στο ποσόν αυτό αφορούν επί το πλείστον εργασίες ενταγμένες σε άλλα έργα και διπλοπληρωμένες.

Στο  Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Ιουλίου, απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας  ο αντιδήμαρχος μας είπε πως «από Δευτέρα» θα ξεκινήσει η αποκατάσταση στη Μεταμόρφωση και θα ρίξει 3α στους άλλους δρόμους.
Αυτό που είδαμε τώρα, μέσα στο δεκαπενταύγουστο, είναι κάποια μπαλώματα  εδώ κι εκεί.
Όσο για τους κάδους, ακόμα άπλυτοι παραμένουν.
Καλομοίρα Αργυρίου- Κουμπή.

Η φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ στο "νέο" Σουέζ - Φωτογραφίες.


Για μας τους Σπετσιώτες,αποτελεί ιδιαίτερη χαρά το γεγονός πως στα εγκαίνια της νέας διευρυμένης διώρυγας του Σουέζ ,  τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιούνται από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παρουσία ηγετών από όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, πέρασε τιμητικά η φρεγάτα του Π.Ν. που φέρει το όνομα "Σπέτσαι".

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Οι φωτιές. Μήπως προκαλούμε την τύχη μας;

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ρωτήσαμε τί γίνεται με τις χωματερές ( το κέντρο διαλογής της ανακύκλωσης και την εναπόθεση αδρανών υλικών) Ο αντιδήμαρχος Πάνου μας απάντησε πως τα μεν υλικά ανακύκλωσης μεταφέρονται σιγά-σιγά ,για   δε τα κλαδιά μίλησε για ελεγχόμενη καύση μαζί με την πυροσβεστική.

Προχθές την Κυριακή, 19 Ιουλίου, τη μέρα που καιγόταν η Ελλάδα και σπάραζε η καρδιά των Ελλήνων, στο χώρο της χωματερής, υπήρχε φωτιά.

Δεν γνωρίζουμε (εμείς) αν ήταν από  ατύχημα κατά την ελεγχόμενη καύση, από εμπρησμό, ή από άλλη αιτία.
Οι φωτογραφίες που λάβαμε δείχνουν :
Ότι σε απόσταση αναπνοής από τα σωρευμένα υλικά ανακύκλωσης, υπάρχουν τα χορτάρια (τα προς καύσιν).

Η φωτιά είναι στο σημείο εναπόθεσης των χορταριών.

Η μπολντόζα (πιθανώς του αντιδημάρχου) ρίχνει χώμα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το συμπέρασμα είναι ένα: Υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση.
 Οι δασοπυροσβέστες, με αυταπάρνηση και αληθινό πνεύμα εθελοντισμού περιφρουρούν το δάσος με θυσίες. Είναι θέμα σεβασμού, όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον μας, αλλά και σ' αυτά τα παιδιά , ο Δήμος να  πάρει κάθε μέτρο για την αποφυγή ενός ατυχήματος.Τώρα, πριν γίνει το κακό. Μετά δεν έχει νόημα να αποδοθούν ευθύνες.
Ο χώρος, μετά την αποκατάσταση τη χωματερής στο βάθος. Στο βάθος αριστερά φαίνεται ο σωρός από χορτάρια .
19 Ιουλίου 2015Μια ακόμα χωματερή,ένα νέο αστέρι στο στερέωμα ανατέλλει..
Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Περί δέντρου, δέντρων και ευθύνης.Το δέντρο αυτό σακατεύτηκε τις προηγούμενες μέρες.Ευρίσκεται σε δημοτικό χώρο, έξω από το Ιστορικό Αρχείο.Αυτοί που το έκοψαν, πήραν τον κορμό και τα χρήσιμα για καύση κι άφησαν ένα βουνό κλαδάκια και πούσια . Όλος αυτός ο σωρός, αποτελεί εύφλεκτο υλικό και με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες που ευνοούσαν πυρκαϊές αποτελεί μεγάλο κίνδυνο.  Την Παρασκευή τηλεφώνησα στην αντιδήμαρχο και την ενημέρωσα σχετικά, και της εξήγησα πως ανησυχώ επειδή σε απόσταση αναπνοής είναι το Αρχείο και φοβάμαι για κανένα ατύχημα και της ζήτησα ο Δήμος να φροντίσει να καθαρίσει την περιοχή. Μετά από λίγο μου τηλεφώνησε και μου είπε πως επικοινώνησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που της είπε πως δεν γνώριζε τίποτα και μου υποσχέθηκε πως θα το τακτοποιήσουν.Σήμερα τα κλαδέματα ήταν ακριβώς στην ίδια θέση.
Στο μεταξύ, επειδή είχα αναρτήσει στο facebook σχετικές φωτογραφίες ,έλαβα μηνύματα και email επώνυμα από ανθρώπους ευαισθητοποιημένους κι υπεύθυνους που με πληροφόρησαν για τις συνθήκες κοπής του δέντρου πώς, ποιος , πότε κλπ.
ένα μικρό απόσπασμα παραθέτω:
" Το πεύκο το έκοψε το απόγευμα της 15ης Ιουλίου ο.....(αναφέρεται το όνομα). Φυσικά όχι ο ίδιος με τα χέρια του. Είχε τρία νεαρά άτομα – που δεν τα γνωρίζω – και τους έδινε εντολές και οδηγίες για την κοπή. Γύρω στις 18,45 τον είδα εγώ όρθιο, στο πλαϊνό πεζοδρόμιο να κατευθύνει. Η κοπή έγινε με αλυσοπρίονο. Ολη την διαδικασία, απ΄ αρχής μέχρι τέλους, την παρακολούθησε και μου την περιέγραψε, κάτοικος άμεσα γειτονικής οικίας. Μετά την κοπή, έγινε τεμαχισμός και όλα τα κομμάτια και τα κλαδιά φορτώθηκαν στο τρίκυκλο του (αναφέρεται το όνομα).
Τι θα γίνει τώρα; Θα ευαισθητοποιηθεί κανένας, η θα περάσει έτσι...,;

Δυο τα κακά. Ένα η αναλγησία αυτού που το έκοψε και δεύτερο η ανευθυνότητα των υπευθύνων. 

Από τον αντιδήμαρχο, δεν περίμενα ευαισθησία για την κοπή, αφού ο ίδιος(  με εντολές του) πριν από ένα μήνα έκοψε πεύκο στην περιοχή  πευκάκια  στιςς 5π.μ. κι εξαφάνισε τα ίχνη πριν φέξει, επειδή εμπόδιζε το πάρκιγκ.
Περίμενα όμως , σε μια εποχή που καίγεται η Ελλάδα, να στείλει κάποιους να μαζέψουν αυτά που αποτελούν κίνδυνο -θάνατο για φωτιά.
 Το ενθαρρυντικό είναι πάντως, πως ο κόσμος και ευαισθητοποιείται και μιλάει.

Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή.

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Τί έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Ιουλίου 2015

Πριν από τα θέματα ημερήσιας διάταξης, η αντιπολίτευση ( η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή)  υπέβαλε  κάποια ερωτήματα και πήρε απαντήσεις. Παραθέτουμε τα ερωτήματα και τις απαντήσεις. ( Ο Δήμαρχος δεν ήταν παρών στο Δ.Σ. και απάντησαν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι).Παραθέτουμε τα ερωτήματα και τις απαντήσεις:

  1. Τί γίνεται με το δρόμο και τα σκαψίματα; Γιατί δεν αποκαθίστανται και γιατί σταμάτησε το έργο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης;                                                                                                 -( απάντησε ο αντιδήμαρχος Πάνου).Το θέμα είναι μόνο και μόνο οικονομικό. Δε μπορεί να πληρώσει τα έργα που ήδη έχουν γίνει στους εργάτες(ο εργολάβος εννοείται) και πάει στο ΑΤΜ και βγάζει πενήντα -πενήντα Ευρώ.Στη Μεταμόρφωση μένουν 2-3 ημερομίσθια και οι σχάρες.Θα το κάνει αυτή την εβδομάδα.Όσο για το έργο στην Ευαγγελίστρια θα στρωθεί με 3α, γιατί πρέπει να αγοράσει σωλήνες και δεν έχει χρήματα και μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση με τις Τράπεζες θα ρίξουμε 3α να περάσει ο Αύγουστος και το Σεπτέμβρη ξεκινάει κανονικά .                                                                                                                                         - Παιδιά δεν είναι δικαιολογία αυτή. Το έργο είχε σταματήσει πριν από το capital control.             - Είχε σταματήσει για να δούμε τα υψόμετρα.Τώρα έχει το πρόβλημα αυτό, ότι δε μπορεί να πληρώσει.                                                                                                                                         -    Αν νομίζετε πως είναι δικαιολογία αυτή o.k.                                                                             -     Δεν είναι δικαιολογία, είναι η πραγματικότητα.
  2. Με τους κάδους των σκουπιδιών υπάρχει θέμα. Παραπονούνται οι πολίτες ότι βρωμάνε.Θέλουν πλύσιμο. Πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα, γιατί είναι καλοκαίρι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και δεν είναι σωστό αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε τα μέτρα σας και πλύντε τους κάδους.
-Περιμένουμε προσωπικό να έλθει από ώρα σε ώρα  και δεν έχουμε κόσμο να το κάνει. Έχουμε μόνο δύο υπαλλήλους που καθαρίζουν το δρόμο. Όλοι οι άλλοι είναι στα απορριμματοφόρα. Περιμένουμε 5-6 άτομα.
3.Τί γίνεται με τη μεταφορά των σκουπιδιών;Μεταφέρονται;
-Ναι κανονικά.Είχαμε πρόβλημα  με τα λάστιχα . Παραγγείλαμε από το εξωτερικό λάστιχα . Κι έχουμε κι άλλο πρόβλημα με την Κόστα. Δεν περνάει το απορριμματοφόρο Παρασκευή-Σάββατο- Κυριακή από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.Έχουμε κάνει χαρτί στον Εισαγγελέα να επιληφθεί του θέματος.
-Αυτό δε μπορεί να λυθεί σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή του Κρανιδίου;
-Έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και δεν έχει βρεθεί λύση ακόμα.
4. Με το θέμα της διαχείρισης των αδρανών υλικών (μπαζιών-κλαδιών κλπ) , τί ενέργειες κάνατε στο διάστημα του μήνα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο;Έγινε κάποια ενέργεια στην κατεύθυνση της εύρεσης λύσης;
-Όχι , δεν έγινε καμία ενέργεια,απλά κάναμε μια διευθέτηση του χώρου και βάλαμε κάποιους να κάνουν μια διαλογή,βάλαμε τα χορτάρια στην άκρη για να μπορούμε να κάνουμε καύση, ελεγχόμενη καύση μαζί με την πυροσβεστική, μπάζια δεν υπάρχουν γιατί δεν υπάρχουν οικοδομές.
-Μπορεί να μην υπάρχουν οικοδομές, μπάζια υπάρχουν.
5. Σχετικά με τη χωματερή της ανακύκλωσης  τί γίνεται;Έχουμε θέσει κάποιες προϋποθέσεις, έχει αναλάβει κάποιες ευθύνες ο ιδιώτης. Αν πιάσει κάποια φωτιά θα τρέχουμε.
-Τα πακετάρει και τα μεταφέρει σιγά-σιγά στην Αθήνα. Αυτό μέχρι στιγμής  δεν το είδα να τρέχετε. ( Εδώ ακολούθησε ένας διάλογος περί αυτού).
6.Σχετικά με τον εορτασμό της Αρμάτας. Να γίνει μια επιτροπή από όλους μας να δούμε τί θα γίνει Μη βρεθούμε σε τετελεσμένα.
-(αντιδήμαρχος Ευσταθίου) . Έχω σκοπό να σας καλέσω να το συζητήσουμε.
7.Ξαναλέω και τώρα πως δε μας έχετε δώσει τα στοιχεία για την απόδοση των παρακρατούμενων φόρων, και την κίνηση του Τραπεζικού Λογαριασμού, καθώς και τις καταστάσεις εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων , τα μητρώα δεσμεύσεων κλπ που έχουμε ζητήσει.
- (σιγή)
-Δεν περιμένω απάντηση.
8. Επειδή σήμερα έληξε η προθεσμία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα ήθελα μια ενημέρωση για το πόσες αιτήσεις για ρυθμίσεις έγιναν κλπ;
-Αύριο λήγει. Σχεδόν τίποτα.Κανείς από τους μεγαλοοφειλέτες δε μπήκε στη ρύθμιση. Μικροποσά. Δεν ξέρω αν στη συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να γίνει  να τους στείλουμε ειδοποίηση και να γίνει διακοπή νερού.

Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος Πάνου, ανέγνωσε την τεχνική έκθεση για το έργο  της τσιμεντόστρωσης του δρόμου Δεξαμενή-Ανάληψη του μηχανικού Σ. Βεϊόγλου της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφέρειας  . Ο κ. Βεϊόγλου είχε έλθει στις Σπέτσες προ καιρού, αφού είχαμε ζητήσει ενημέρωση σχετικά με το θέμα,ο αντιδήμαρχος ο δήμαρχος και σύμβουλοι της πλειοψηφίας  επέμειναν να μη δοθεί σε μας αντίγραφο του φακέλου. Στη συνέχεια με αίτησή μας το ζητήσαμε από τη δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών της αντιπεριφέρειας, η οποία έστειλε έγγραφο στο Δήμο Σπετσών να μας το δώσει, πράγμα που δεν έγινε. Έτσι πήγαμε και πήραμε από εκεί αντίγραφο.
Αφού ολοκλήρωσε την ανάγνωση ο αντιδήμαρχος ζητήσαμε το λόγο για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους επί του θέματος. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αρνήθηκε λέγοντας "δεν απαντάς, δεν απαντάς. Έγινε ενημέρωση". Εμείς εξηγήσαμε πως θέλουμε κι εμείς να ενημερώσουμε για το τί συμβαίνει, επειδή μελετήσαμε το φάκελλο και θέλουμε να πούμε τί βρήκαμε.Τότε διέκοψε τη Συνεδρίαση για διάλειμμα και όταν ξεκίνησε και πάλι, δηλώσαμε πως αποχωρούμε διαμαρτυρόμενοι για τη φασιστική του να μη δεχτεί ο πρόεδρος τις παρατηρήσεις μας πάνω στην τεχνική έκθεση που διάβασε ο αντιδήμαρχος.
(Σχετικά με το θέμα αυτό του δρόμου θα επανέλθουμε με αναλυτική ενημέρωση εδώ  . Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα και ταυτόχρονα λυπηρά ευρήματα. Επιβεβαιώθηκαν όλοι οι φόβοι μας ).
Καλομοίρα Αργυρίου- Κουμπή