Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Η απάντηση της Αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πρόσβαση των Δημοτικών Συμβούλων στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου


Εδώ και χρόνια , τα μέλη της παράταξής μας ,προσπαθούμε να επιτελέσουμε τα καθήκοντά μας όσο πιο καλά μπορούμε και προσκρούουμε στην άρνηση της συμπολίτευσης (Δημάρχου-αντιδημάρχων κλπ) να μας χορηγούν τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως την κίνηση των  Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου, με την αιτιολογία πως περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Έχουμε γράψει κι έχουμε πει πάρα πολλές φορές την άποψή μας σχετικά με το θέμα αυτό, δηλαδή πως δεν περιέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο και πως αυτό είναι μια πρόφαση για να μη μπορέσουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σ'αυτούς τους λογαριασμούς και στα λοιπά στοιχεία. 
Τελικά, τον περασμένο μήνα, ο Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης και αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών κ. Νίκος Μέξης, κατήγγειλε την τακτική αυτή στην Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία απάντησε και κοινοποίησε στο Δήμο την απάντησή της.
Είπε  πως η πρόσβαση σ'αυτά αποτελεί νόμιμο δικαίωμά μας  και πως  ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να δίδει αυτά τα στοιχεία.
Αυτό το νόμιμο δικαίωμά μας είμαστε αποφασισμένοι να το διεκδικήσουμε,με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι είναι απαραίτητο για την επιτέλεση του έργου μας για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Παραθέτουμε τα κείμενα τόσο της καταγγελίας, όσο και της απάντησης:


Νικόλαος Μέξης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σπετσών
Τηλ.: 697 7334829
Fax: 2298074479
 Διευθυνση:nicosmexis10@gmail.com

Προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Fax: 210 6475628


                                                                                Σπέτσες, 20.8.2016
Κυρίες και Κύριοι,
Με την παρούσα αναφορά καταγγέλλω τα εξής:
Είμαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Σπετσών. Προκειμένου να ασκήσω τα καθήκοντά μου ως δημοτικός σύμβουλος και ως Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, στα οποία συγκαταλέγονται ο έλεγχος της τηρήσεως των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, ζήτησα πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στο δήμο, μεταξύ άλλων και σε αναλυτικές καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο δήμος.
Δεδομένης της ιδιότητας μου ως δημοτικού συμβούλου του δήμου, λογίζομαι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 90/2009 Απόφαση της Αρχής ως υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως τρίτος και συνεπώς έχω δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το δήμο προκειμένου να ασκήσω τις αρμοδιότητές μου και να εκτελέσω τα καθήκοντά μου, όπως αυτά προκύπτουν από τη θεσμική μου ιδιότητα, ως μέλους του συλλογικού οργάνου του δημοτικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα, ως δημοτικός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έχω καθήκον να ελέγξω εάν οι πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό του δήμου διενεργούνται κατά τρόπο νόμιμο.
Με την υπ’αριθ. πρωτ. 1587/17.5.2016 αίτησή μου προς το δήμο Σπετσών (σχετ. 1) αιτήθηκα, από κοινού με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή, α) την κατάσταση των γραμματίων είσπραξης από 1.1.2016 έως 17.5.2016, β) την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του δήμου από 1.1.2013 έως 17.5.2016, γ) τη βεβαίωση του χρηματικού υπολοίπου 31.12.2012 και 31.12.2015, δ) την κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων από 1.1.2016 έως 17.5.2016 και ε) αντίγραφο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών και πληρωμών από 1.1.2016 έως 17.5.2016.
Με την υπ’αριθ. πρωτ. 2653/8.8.2016 αίτησή μου προς το δήμο Σπετσών (σχετ. 2) αιτήθηκα εκ νέου α) την κατάσταση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για το χρονικό διάστημα από 15.5.2016 έως 31.7.2016, β) κατάσταση των γραμματίων είσπραξης για το χρονικό διάστημα από 15.5.2016 έως 31.7.2016, γ) αντίγραφο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών και πληρωμών για το χρονικό διάστημα από 15.5.2016 έως 31.7.2016, δ) ταμειακό απολογισμό εσόδων και εξόδων από 1η έως 30η.6.2016 και ε) κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών από 1.1.2013 έως 31.7.2016.
Ωστόσο, ο δήμος, καίτοι ικανοποίησε προγενέστερη συναφή μου αίτηση για τη χορήγηση οικονομικών πληροφοριών που αφορούν στο δήμο για προγενέστερο χρονικό διάστημα δεν ικανοποίησε αυθαιρέτως τις μεταγενέστερες αιτήσεις μου, παραβιάζοντας το κατ’ άρθρο 12 του ν. 2472/1997 δικαίωμα πρόσβασης. Δεδομένου ότι η σχετική παράβαση συνεπάγεται τις κατ’ άρθρο 21 επ. του ν. 2472/1997 σχετικές κυρώσεις, απευθύνομαι στην Αρχή προκειμένου να λάβει τις νόμιμες ενέργειες.

Με τιμή,


Nικόλαος Μέξης

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΠΡΟΣ


Δ/νση Γραμματείας                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Τμήμα            :Ελεγκτών
Ταχ.  Δ/νση    :Κηφισίας 1-3, Αθήνα                                                                               
Ταχ.  Κώδ.      :115 23
Πληροφ.         :Κ.Καρβέλη
Τηλ.               :210-6475682
Fax                 :210-6475628
Email             :kalli-k@dpa.gr
Ιστοσελίδα     : www.dpa.grΝικόλαο Μέξη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Σπετσών
ΣΠΕΤΣΕΣ 180 50


    

     Αθήνα, 21-09-2016

     Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5245-1/21-09-2016
     
ΠΡΟΣ
Νικόλαο Μέξη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Σπετσών
ΣΠΕΤΣΕΣ 180 50


ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5245/23.08.2016 καταγγελία του Νικόλαου Μέξη στην Αρχή.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας καταγγέλλετε στην Αρχή ότι ενώ ζητήσατε με την ιδιότητά σας ως δημοτικού συμβούλου και Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Σπετσών με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1587/17.05.2016 και 2653/08.08.2016 αιτήσεις σας τη χορήγηση οικονομικών πληροφοριών που αφορούν στο δήμο, (καταστάσεις γραμματίων είσπραξης και χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του δήμου, καταστάσεις εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων, αντίγραφο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών και πληρωμών και ταμειακό απολογισμό εσόδων και εξόδων), ο δήμος δεν σας χορήγησε τα αιτούμενα στοιχεία.
Σε απάντηση της καταγγελίας σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Mε την με αριθμ. 90/2009 απόφαση της Αρχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Αρχής: www.dpa.gr), οι δημοτικοί σύμβουλοι, ως μέλη της διοίκησης και εκφραστές της βούλησης του νομικού προσώπου του πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, εντάσσονται στην οργανωτική δομή (επέχουν θέση) υπευθύνου επεξεργασίας κατά το άρθρο 2 στοιχ. ζ’ του ν. 2472/1997 και δεν είναι τρίτοι, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης άμεσης συνάφειας μεταξύ της σκοπούμενης επεξεργασίας των δεδομένων και της εκπλήρωσης των κατά νόμο καθηκόντων τους.
Άλλωστε, ο δημοτικός σύμβουλος θεωρείται εκ της ιδιότητός του ως «ενδιαφερόμενος» κατά την έννοια του άρθρ. 5 παρ. 1 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔιαδ.) για την πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δήμου και των οργάνων αυτού, όπως έκρινε το ΣτΕ στην με αριθμ. 94/2013 απόφαση του (διαθέσιμη στην ΝΟΜΟΣ). 
Συνεπώς, η χορήγηση στοιχείων σε δημοτικούς συμβούλους δεν αποτελεί διαβίβαση σε τρίτους, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. θ΄ του  ν. 2472/1997, αλλά χρήση των προσωπικών δεδομένων από τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή τον δήμο, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι ενεργούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και όχι για ιδιωτικό σκοπό ή/και χρήση.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, έχετε εκ του νόμου δικαίωμα πρόσβασης στα αιτούμενα στοιχεία και ο δήμος υπέχει υποχρέωση για την χορήγησή τους.Το μέλος της Αρχής

Με εντολή του Προέδρου
Η εισηγήτρια – ελέγκτρια

Σπυρίδων Βλαχόπουλος
Καθηγητής  Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Κάλλη Καρβέλη
Ε.Ε.Π.-ΔικηγόροςΤακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Εκδόθηκε πρόσκληση για  τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών  για "την 28η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.    Άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 105 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Σπετσών, σε ιδιοκτησία κ. Σωκράτη Αργείτη.
2.    Έγκριση του πρακτικού καθορισμού αξίας προσκυρούμενου χώρου λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Σπετσών, Ο.Τ. 461 & 463 επί οδών ανωνύμων εγκεκριμένων στην περιοχή Παλιό Λιμάνι, στην ιδιοκτησία κ. Άννας συζ. Λεονάρδου Ρήγα.
3.    Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών».
4.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ».
5.    Επίλυση διαφοράς που αφορά στην άρνηση του μέλους της επιτροπής παραλαβής  μεταφορών και υπηρεσιών, κ.  Αθανασίου Θυμαρά να υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εξεύρεση Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» που παρείχε η αντισυμβαλλόμενη του δήμου εταιρεία «ΕΝCON – Δ. Μπάμπος & Συνεργάτες Ε.Ε.» και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί της ένστασης της εν λόγω εταιρείας κατά της άρνησης υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής.
6.    Διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για δαπάνες εκδήλωσης «Spetses Mini Marathon 2016»
7.    Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Μπεζάτη Αργυρώ."


Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Το φως της μέρας δείχνει το μέγεθος της καταστροφής.


Με το φως της μέρας , όχι απλώς επιβεβαιώνονται τα όσα γράψαμε χθες τη νύχτα, ( κάποιοι τα αμφισβήτησαν), αλλά αποδεικνύουν :

  1. Ότι η καταστροφή του δρόμου είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι φανταζόμασταν και περιγράψαμε.
  2. Ότι καμιά ευαισθησία για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και του οδοστρώματος δεν υπάρχει, αφού , αντί να απομακρύνουν άμεσα τα βράχια και να αποκαταστήσουν τη ζημιά του δρόμου,άφησαν να περάσουν 12 ώρες , αλλά και και τα σπάζουν "με το πάσο τους"σε κομμάτια επί του δρόμου, καταστρέφοντάς τον ακόμα περισσότερο, προκειμένου στη συνέχεια να τα εκμεταλλευτούν και να τα σπάσουν σε αμμοχάλικο . 
  3. Προστίθενται σχόλια αναγνωστών στη δική μας ανακοίνωση,
    που  φέρνουν στο φως άγνωστες πτυχές του θέματος, όπως το ότι ένας βράχος έπεσε στο σπιτάκι της ανακύκλωσης κι ευτυχώς που ο Άγγελος που μένει, είχε γενέθλια κι απουσίαζε.

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Έχει κλείσει ο περιφερειακός προς Αγίους Αναργύρους.

Συμπολίτες μας , μας παραπονέθηκαν απόψε πως δεν μπορούσαν να πάνε στα σπίτια τους και τις δουλειές τους γιατί διαπίστωσαν πως στο σημείο του Νταμαριού, εκεί που θα γίνει η εγκατάσταση του βιολογικού, από τα φουρνέλα έχουν πέσει βράχια κι έχει κλείσει ο δρόμος. Μπροστά έχουν τοποθετηθεί δυο μπουλντόζες για να κλείνουν εντελώς τη διάβαση.
Σύμβουλος της αντιπολίτευσης που πήγε εκεί, διαπίστωσε πράγματι την κατάσταση αυτή κι ενημέρωσε τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων και την Αστυνομία.
Σίγουρα η δημιουργία έργων σαν τον βιολογικό,απαιτεί κάποιες θυσίες, αλλά δε δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση ανευθυνότητα και  έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών .Το πιο ανησυχητικό στην περίπτωση αυτή είναι το γεγονός ότι η εξόρυξη δεν είναι ελεγχόμενη και είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των πολιτών.Χρήζει έρευνας δε, το κατά πόσον υπάρχουν οι σχετικές αδειοδοτήσεις για τον τρόπο αυτό με τον οποίο γίνεται.
Κανονικά πρέπει ο εργολάβος να κόψει το λαιμό του να αποκαταστήσει άμεσα την κυκλοφορία στο νησί, απόψε κιόλας, αφού ακόμα ούτε νεκρή περίοδος είναι, ούτε υπήρχε κατάλληλη προετοιμασία κι εναλλακτικές για την κυκλοφορία εκεί.