Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάσεις Δ.Σ. Δήμου Σπετσών

Το Δ.Σ του Δήμου Σπετσών θα συνεδριάσει αύριο, την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Διάθεση των εσόδων από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).
2.    Αποδοχή ποσού 497,02 € για πρόγραμμα ανακύκλωσης.
3.    Διάθεση  πίστωσης για προμήθεια τροφίμων για τους άπορους δημότες του νησιού στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εορτών.
4.    Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπετσών έτους 2017.
5.    Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2017.
6.    Έγκριση Προϋπολογισμού Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπετσών έτους 2017.
7.    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δήμου Σπετσών έτους 2017 (αρ. 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 & αρ. 65 του Ν. 3852/2010).
8.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σπετσών έτους 2017 (αρ. 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 & αρ. 65 του Ν. 3852/2010).
                                                     

  Επίσης την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σπετσών έτους 2017.
·         Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017.
·         Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας Δήμου Σπετσών και ΝΠΔΔ Δήμου Σπετσών έτους 2017.